Skredkurs med OSI Friluft-Toptur og Fyrst og Fremst i LOM

Skredkurs med OSI Friluft-Toptur og Fyrst og Fremst i LOM


Arrangør: OSI Friluft
Påmeldingsfrist: 11.01.2023 18:00

Tid


Sted

Vis kart

Skredkurs med OSI Topptur og Fyrst og Fremst i LOM (Fullt! Ikke kjøp billett hvis di ikke tidlegere har meldt dei på)

OSI Friluft - Topptur arrangerer tur til Lom der "Fyrst og Fremst" skal ha skredkurs over 3 dager.. Kurset er sponset av OSI Friluft, og er et tilbud for medlemmer av OSI Friluft for å gi bedre skredfare-kompetanse på toppturene våre. Vi kjører i bil på torsdag klokka 16:00 og starter kurset på fredag. Fredag, Lørdag og Søndag så starter vi klokka 09:00 og holder på fram til ca klokka 16:00.

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med administratorer Bjørge, Mikas eller Jørgen.

Dette kurset er eksklusivt for medlemmer av OSI Friluft. Er du ikke medlem enda så kan du bli det gjennom hjemmesiden vår https://friluft.osi.no/. Studenter blir prioritert.

Avgift og Påmelding

Avgift for påmelding er 1000 kr som inkluderer 3 dagers grunnleggende skredkurs, transport, kost og losji for hele turen.

Plasser på turen og kurset er begrenset til 9 stykk + 3 av oss fra styret , og personer som har bil og kan kjøre vil prioriteres. Også de som planlegger å være med på framtidige OSI Friluft-Topturer blir prioritert.

Mere informasjon om turen vil bli gitt til de påmeldte via e-mail.

Transport til Lom

Oppmøte er i nærheten av T-bane stoppet på Ullevål ved Kiwien på adressen: Sognsveien 66. Vi drar derifra sammen klokka 16:00. Bilturen tar ca 4 timer og 30 min. Da er vi på Strind Gard(Strind Gard, Sognefjellsvegen 310, 2686 Lom).

 

Overnatting

Vi sover i en leilighet og en tømmerhytte ved Strind Gard på seng, madrasser og sofaer. Dere vil enten trent sovepose eller sengetøy. sengetøy kan også leies for 80kr per pers. Her sover vi over 2 netter torsdag-søndag.

 

Mat

Vi kjøper inn middag og frokost for fredag. lørdag og Søndag og spiser sammen. Dette er inkludert i avgiften.

 

MÅL FOR KURSET:

 • Kjenne igjen skredfare gjennom kunnskap om vær, snøforhold, terreng og mennesket
 • Håndtere skredfare gjennom vegvalg og adferd
 • Utføre kameratredning

 

AKTUELLE TEMAER:

 • Turplanlegging
 • Terrengvurdering og klassifisering
 • Identifikasjon av alarmtegn
 • Stabilitetsvurdering
 • Kameratredning
 • Vegvalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng

 

FORBEREDNING:

 • Skredskolen på www.varsom.no - gjøre seg kjent med aktuelle tema til kurset 
 • Les skredvarselet og øv på å bruke det


Ansvarsfraskrivelses dokument

OSI_Friluft-Topptur_Ansvarsfraskrivelse.pdf


Engelsk oversettelse under

--------------------------------------------------------------------------------------------

English translation

Avalanche course with OSI Top Tour and First and foremost in LOM

OSI Friluft - Topptur organizes a trip to Lom where "Fyrst og Fremst" will have an avalanche course over 3 days. The course is sponsored by OSI Friluft, and is an offer for members of OSI Friluft to provide better avalanche risk competence on our top tours. We drive by car on Thursday at 16:00 and start the course on Friday. Friday, Saturday and Sunday we start at 09:00 and continue until about 16:00.

If you have any questions, please contact the administrator of the event.

This course is exclusive to members of OSI Friluft. If you are not a member yet, you can become one through our website https://friluft.osi.no/.


Fee and Enrollment

Registration fee is NOK 1,000, which includes a 3-day basic avalanche course, transport, board and lodging for the entire trip.

Places on the tour and the course are limited to 9 + 3 of us from the board, and people who have a car and can drive will be given priority. Priority will also be given to those who plan to take part in future OSI Friluft-Toptours.

More information about the trip will be given to those registered via e-mail.


Transport to Lom

Meeting is near the subway stop at Ullevål by Kiwien at the address: Sognsveien 66. We will leave from there together at 4:00 p.m. The car journey takes about 4 hours and 30 minutes. Then we are at Strind Gard (Strind Gard, Sognefjellsvegen 310, 2686 Lom).


Accommodation

We sleep in an apartment and a log cabin by Strind Gard on beds, mattresses and sofas. You will either use a sleeping bag or bedding. bed linen can also be rented for NOK 80 per person. We sleep here over 2 nights Thursday-Sunday.


Food

We buy in dinner and breakfast for Friday. Saturday and Sunday and eat together. This is included in the fee.


OBJECTIVES OF THE COURSE:

Recognizing avalanche danger through knowledge of weather, snow conditions, terrain and people

Manage avalanche danger through road selection and behaviour

Perform camera rescue


CURRENT TOPICS:

Trip planning

Terrain assessment and classification

Identification of alarm signs

Stability assessment

Camera training

Road selection, risk-reducing behavior and measures in avalanche terrain

 

PREPARATION:

Skredskolen at www.varsom.no - familiarize yourself with current topics for the course

Read the avalanche warning and practice using it


Disclaimer document

OSI_Friluft-Topptur_Waiver_of_Liability.pdfAdministratorer