Topptur med Randonee/Splitboard til Sogndal! (FULLT)

Topptur med Randonee/Splitboard til Sogndal! (FULLT)


Arrangør: OSI Friluft
Påmeldingsfrist: 23.03.2023 19:00

Tid


Sted

Vis kart

Pris

Påmelding fra kr 501,00 inkl. avgifter

Last update, sunday 12.03, at 12:40

The trip is now filled up! You can ask to be put on the wait list if you want.

After a while the registrations went through the system, but unfortunately too many people had signed up. We've sent out an email to everyone who registered, both those who got a spot, and those who didn't.

We apologize for the inconvenience, and hope that it won't happen again.

If you have signed up and haven't received our email, or if you want to be put on the wait list, please get in touch with Mikas at mikasg@uio.no// English below


Topptur Randonee/Splitboard til Sogndal!

Vi i OSI Friluft har gleden av å annonsere at 23. til 26. mars går turen til Sogndalsfjellene. Sogndal er blitt et senter for løssnøkjøring og toppturer med skivennlig terreng som er lett tilgjengelig. Denne turen gleder vi oss til!

Turen egner seg for dem som har gått topptur tidligere og som ønsker å finne likesinnede skientusiaster å gå på tur med. Dette er altså ikke et introkurs. 

Det er 16 plasser på turen, så det blir førstemann til mølla!

Påmeldingen åpner fredag 10. mars kl 18:00.

Det er påbudt med skredutstyr på alle turene våre, uten skredutstyr kan du ikke være med.


Hva er randonee/topptur/splitboard?

Det brukes mange navn om denne sporten, men i seg selv er det ganske enkelt. Randonee/splitboard er som å stå på slalom, alpint, eller snowboard, bare uten bruk av heis. Man har spesialiserte bindinger og støvler som kan løsnes i hælen, og går opp fjellet på feller under skia, før man tar de av på toppen og kjører ned. Det er viktig at du som deltaker forstår at du må ha eget/leie denne typen utstyr for å bli med. Vanlige slalomski, snowboard som ikke kan deles, eller langrennski funker ikke, og om du ikke har/leier riktig utstyr, kan du ikke bli med på turen.


Avreise

Alle møter på Sognsveien 66, 0851 OSLO for avreise med bil klokka:

Personer med bil må møte 15 minutter før.

Heimreise: Me er mest sansynligvis hjemme sent på søndagen


Hvor skal vi?

Vi har leid Intersporthytta Sogndal som ligger plassert midt i skianlegget i Hodlekve i Sogndalsdalen. Dette blir derfor vår base. Herfra vil vi sammen finne turer som er egnet etter forholdene og gruppas ambisjonsnivå. 


Påmelding

Det er 3 forskjellige billettyper: Vanlig deltaker, deltaker m/bil og leie av skredpakke.

Billett for vanlige deltagelse koster: 1000 kr

Billett for deltagere som skal låne ut bil til turen koster: 500 kr

Vi leier også ut skredpakker for: 100kr for de som ikke har det. Vi har bare 3, så hvis du kan ordner det selv så er det best. For å leie så velger du det i påmeldingsskjemaet, førstemann til mølla.


Hva er inkludert?

Billetten inkludere transport, kost og losji for hele turen.

Transport

Vi trenger: 4 biler. Har du bil tilgjengelig og er villig til å kjøre og la folk sitte på til turen? Kjøp billett for deltagere m/bil, OSI Friluft dekker drivstoff/lading og bompenger.


Krav til deltakere

OSI Friluft ønsker å arrangere toppturer for skiinteresserte studenter. Du må ikke være student for å delta, men helst i studentnær alder.

Det er ikke krav at du må ha vært på topptur før, men vi forutsetter at alle deltakere har gode skiferdigheter. Dvs. at du må ikke være superdyktig til å kjøre veldig bratt, men du har stått på ski i form av slalåm, alpint e.l. tidligere, og har nok erfaring til å kunne gå en tur uten din egen guide.

Det er ikke krav med skredkurs for turen, men vi oppfordrer alle til å tilegne seg skredkompetanse, enten ved kurs eller ved å lese seg opp. Vi anbefaler alle å i det minste gå gjennom varsom sin interaktive skredskole, som man kan finne her (lenke). På alle turene vil det være turledere med grunnleggende skredkurs.

Deltakerne må selv medbringe alt av skiutstyr, skredutstyr og passende bekledning. Styret i OSI Friluft har 5 skredpakker som kan leies ut, og kan være behjelpelig i å finne passende leieutstyr for deltakere som trenger det.

Om du ikke eier alt av utstyr selv er det gode muligheter for å leie på bl. annet Hygglo eller Finn.

Det er et krav at du selv stiller med følgende utstyr:

 • Randonee ski eller splitboard egnet for topptur
 • Feller
 • Staver
 • Hjelm
 • Skibriller/solbriller
 • Skistøvler egnet for topptur
 • Sekk (anbefalt 20-40L)
 • Skredsøker, søkestang og spade (om du har avtalt utlån fra OSI Friluft vil vi ta det med)

Videre anbefaler vi følgende bekledning/utstyr

 • Vann- og/eller vindtett jakke og bukse
 • Ullundertøy
 • Fleece eller annet mellomlag
 • Lue
 • Hansker/votter
 • Buff/hals/balaklava
 • Solbriller
 • Ekstra varm jakke/ullgenser til stopp/pauser
 • Solkrem
 • Hodelykt


Utsettelse/avlysning

For at turen skal gjennomføres er det en forutsetning at været er dugelig nok, og at skredfaren ikke er for stor. Det kan skje at turen blir umulig den planlagte helga. I så fall vil vi ettersøke så langt det lar seg gjøre og heller utsette enn å avlyse. Dette vil vi vite mer om når vi nærmer oss turen.


Ansvarsfraskrivelse

For å delta på arrangementet er det krav at du leser, og bekrefter at du har forstått innholdet i ansvarsfraskrivelsen:

osi-friluft-topptur-ansvarsfraskrivelse.pdf


Spørsmål eller andre henvendelser?

Ta kontakt med styremedlemmene Jørgen, Bjørge eller Mikas!

--------------------------------------------------------------------------------------------

English translation under


Backcountry skiing trip with Randonee/ski touring/Splitboard to Sogndal!

We at OSI Friluft are pleased to announce that the trip to Sogndal Mountains will take place from March 23 to 26. Sogndal has become a center for powder skiing and top tours with ski-friendly terrain that is easily accessible. We are looking forward to this trip!

The tour is suitable for those who have previously gone on a top tour and who want to find like-minded skiing enthusiasts to go on a trip with. This is not an introductory course.

There are 16 spots on the trip, so it's first come, first served!

Registration opens Friday, March 10 at 6:00 p.m.

Avalanche equipment is required on all of our tours. Without avalanche equipment, you cannot join.


What is backcountry skiing/randonee/ski touring/splitboard?

Many names are used for this sport, but in itself it is quite simple. This type of backcountry skiing/ski touring/randonee/splitboarding is like standing on slalom, alpine or snowboarding, only without the use of a lift. You have specialized bindings and boots that can be loosened at the heel, and you hike up the mountain on skins under your skis, before you take them off at the top and ski down.

It is important that you as a participant understand that you must own/rent this type of equipment in order to join. Normal slalom skis, snowboards that cannot be split, or cross-country skis do not work, and if you do not have/rent the right equipment, you cannot join the trip.

Departure

Everyone meets at Sognsveien 66, 0851 OSLO for departure by car at.

People with cars must arrive 15 minutes early.

Return: We will most likely be back late on Sunday.


Where are we going?

We have rented the Intersport hut in Sogndal, which is located in the middle of the ski resort in Hodlekve in Sogndalsdalen. This will be our base. From here, we will find tours together that are suitable for the conditions and the group's ambition level.


Registration

There are 3 different ticket types: "Vanlig deltakger"/Normal participant, "deltager m/bil"/Participant with a car and "Leie av skredpakke"/Renting of avalanche gear.

The ticket for regular participation costs: 1000 NOK

The ticket for participants who will lend out their car for the trip costs: 500 NOK

We also rent out avalanche safety gear for 100 NOK for those who don't have it. We only have 3, so if you can arrange it yourself, that's best. To rent, check off that you want to rent an avalanche kit. It's first come first serve.


What is included?

The ticket includes transportation, food, and lodging for the entire trip.


Transportation

We need: 4 cars. Do you have a car available and are willing to drive and let people ride with you for the trip? Buy a ticket for participants with a car, and OSI Friluft will cover fuel/charging and tolls.


Participant requirements

OSI Friluft wants to organize top tours for skiing students. You don't have to be a student to participate, but preferably in student age.

There is no requirement that you must have been on a top tour before, but we assume that all participants have good skiing skills. That is, you don't have to be super skilled at skiing very steep terrain, but you have skied before, such as slalom, alpine skiing, etc., and have enough experience to go on a trip without your own guide.

There is no requirement for avalanche courses for the trip, but we encourage everyone to acquire avalanche competence, either through courses or by reading up on it. We recommend everyone at least go through Varsom's interactive avalanche school, which can be found here (link). There will be tour leaders with basic avalanche courses on all tours.

Participants must bring all skiing equipment, avalanche equipment, and appropriate clothing themselves. The OSI Friluft board has 5 avalanche kits that can be rented out and can assist in finding suitable rental equipment for participants who need it. If you do not own all the equipment yourself, there are good opportunities for renting at Hygglo or Finn, among others.


It is a requirement that you bring the following equipment yourself:

 • Randonee skis or splitboard suitable for backcountry hikes
 • Skins
 • skipoles
 • Helmet
 • Ski goggles/sunglasses
 • Ski boots suitable for backcountry hiking
 • Backpack (recommended 20-40L)
 • Avalanche transceiver, probe, and shovel (if you have agreed to loan from OSI Friluft, we will bring it)


We also recommend the following clothing/equipment:

 • Water- and/or windproof jacket and pants
 • Woolen underwear
 • Fleece or other intermediate layer
 • Hat
 • Gloves/mittens
 • Buff/neck warmer/balaclava
 • Sunglasses
 • Extra warm jacket/wool sweater for stops/breaks
 • Sunscreen
 • Headlamp


Postponement/Cancellation


For the tour to be carried out, it is a prerequisite that the weather is good enough and that the avalanche danger is not too high. It may happen that the tour is impossible on the planned weekend. In that case, we will try to reschedule if possible and postpone rather than cancel. We will know more about this as we approach the tour.


Disclaimer

To participate in the event, it is a requirement that you read and confirm that you have understood the contents of the disclaimer:

osi-friluft-topptur-ansvarsfraskrivelse.pdf


Questions or other inquiries?

Contact board members Jørgen, Bjørge or Mikas!


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.