Hyttetur til Ingerhaug hytte

Hyttetur til Ingerhaug hytte


Arrangør: OSI Friluft
Påmeldingsfrist: 31.08.2022 23:30

Tid


Pris

Påmelding fra kr 200,-

(ENGLISH BELOW)

OSI Friluft inviterer til hyttetur til «speiderhytta» Ingerhaug hytte utenfor Sarpsborg 2-4 september. 

 

Egenandel for medlemmer av OSI Friluft: 250,-

Egenandel for ikke-medlemmer: 500,- 

 

Påmeldingen åpner fredag 5/8 kl 16:40

Påmeldingen stenger 31/8 23:30


Plan:

Fredag 2. september:

Felles oppmøte kl. 16:40 ved Sognsvann parkeringsplass, hvor vi tar innleid buss samlet til Ingerhaug hytte. Bussturen tar ca. 1 time og 40 minutter.


Når vi ankommer Ingerhaug hytte finner vi frem hvor vi skal sove, enten det blir i en av hyttens 24 sengeplasser, grillkoiens 7 eller OSI Friluft sine medbrakte telt og hengekøyer. Her er god plass å boltre seg på, stort kjøkken, innlagt vatten og 3 toaletter. Den enkelte deltaker må selv ta med laken, pute og egen dyne eller sovepose.

Les mer om hytta her: https://kjolbergspeidergruppe.org/ingerhaug/index.php 


Første kvelden arrangerer vi en felles pølsemiddag med pølser, lomper og tilbehør (vegetar alternativ finnes). Vi leker klassiske bli kjent leker og bruker tiden til å se oss rundt i nærområdet. På kvelden blir det kos rundt et bål, dersom det ikke er for høy skogbrannfare. Det er også mulig å kose seg med bål i grillkoia med sitteplass for opp til 20 personer. Her vil vi koke opp kakao og te og servere noe snacks.

 

Lørdag 3. september:

OSI Friluft har med seg havregryn, smør, sukker og kanel til felles frokost. Annen frokostmat tas med av hvert enkelt deltaker. Mulighet for å forvare ting i kjøleskap finnes.  


Dagen starter med en felles tur til Trinborg, en gammel bygdeborg fra jernalderen som ligger en kort gåtur fra hytta. Resten av dagen spanderes med alt hva nærmiljøet har å tilby. Vi har klargjort noen turtips fra UT.no, det ligger noen Geocacher i nærheten av hytta, man kan både bade og fiske i Børtevann, det finnes kanoer tilgjengelig på hytta, og man kan leie båt eller kano med selvbetjening ved Børtevanns kafé.


På dagen serverer OSI Friluft felles lunsj bestående av grønnsakssuppe på bål og nybakt brød med smør fra bakebuen.


Middagen har hvert enkelt deltaker med selv. Der finnes bål, grill, stenovn, stekeovn, koketopp og mikroovn for å tilberede maten sin. Kvelden spanderes, som på fredagen, rundt et bål med kos og snacks. Er det dårlig vær så er det god plass inne i hytta med vedfyrt ovn og diverse spill og leker.

 

Søndag 5. juni:

OSI Friluft har med seg havregryn, smør, sukker og kanel til felles frokost. Annen frokostmat tas med av hvert enkelt deltaker.

Etter frokost pakker vi sammen og rydder ut av hytten. Kl. 13.00 reiser vi tilbake til Sognsvann parkeringsplass med felles buss. Vi beregner å være tilbake i Oslo før 15:00.


Pakkeliste:

Klesskift og hygieneartikler 

Laken

Pute

Dyne eller sovepose

Egen middag til lørdagen

Frokostmat hvis man ønsker noe annet enn havregrøt 

 

Ved påmelding velger man selv soveplass i hytta. Ved stor pågang åpnes flere sovemuligheter (grillkoia, telt, hengekøye). Hva slags soveplass du har booket vil være spesifisert på billetten din. 

 

NB! Det er viktig at alle som ønsker å være med på hytteturen booker gjennom hjemmesiden vår. Vi vil sjekke billetter (digital/papir) på alle deltakere ved påstigning på bussen. 


Har dere noen spørsmål? Send en epost til leder-friluft@osi.no 


Håper å se mange av dere på turen! 

Hilsen, 

Turlederne 

----- ENGLISH -----

OSI Friluft invites you to a cabin trip to the "scout cabin" Ingerhaug cabin outside Sarpsborg 2-4 September.


Price for members of OSI Friluft: NOK 250

Price for non-members: NOK 500


Registration opens on Friday 5/8 at 16:40

Registration closes 31/8 23:30


Plan:

Friday 2 September:

Joint attendance at 16:40 at the Sognsvann car park, where we take a hired bus together to Ingerhaug cabin. The bus journey takes approx. 1 hour and 40 minutes.


When we arrive at Ingerhaug cabin, we find out where we will sleep, whether it will be in one of the cabin's 24 beds, the grill cabin's 7 or OSI Friluft's brought tents and hammocks. There is plenty of room to romp around here, a large kitchen, running water and 3 toilets. Every participant must bring their own sheets, pillow and duvet or sleeping bag.

Read more about the cabin here: https://kjolbergspeidergruppe.org/ingerhaug/index.php 


On the first evening, we arrange a  sausage dinner with sausages, buns and condiments (vegetarian option available). We play classic get-to-know each-other games and use the time to look around the area. In the evening, there is cozy time around a bonfire, if there is not too much risk of forest fire. It is also possible to enjoy a bonfire in the barbecue hut with seating for up to 20 people. Here we will make some cocoa and tea and serve some snacks.


Saturday 3 September:

OSI Friluft brings oatmeal, butter, sugar and cinnamon for a shared breakfast. Other breakfast food is brought by each individual participant. The possibility to store things in the fridge is available.


The day starts with a joint trip to Trinborg, an old village fortress from the Iron Age which is a short walk from the cabin. The rest of the day is spent with everything the local area has to offer. We have prepared some trip tips from UT.no, there are some Geocaches near the cabin, you can both swim and fish in Børtevann, there are canoes available at the cabin, and you can rent a boat or canoe with self-service at Børtevann's café.


OSI Friluft serves a joint lunch consisting of vegetable soup made on a fire and freshly baked bread with butter from the cabins bakery hut.


Each participant brings their own dinner for Saturday evening. There is a bonfire, barbecue, stone oven, oven and microwave to prepare your food. The evening is spent, as on Friday, around a bonfire with treats and snacks. If the weather is bad, there is plenty of space inside the cabin with a wood-burning stove and various games.


Sunday 5 June:

OSI Friluft brings oatmeal, butter, sugar and cinnamon for a shared breakfast. Other breakfast food is brought by each individual participant.

After breakfast we pack up and clean out of the cabin. At 1 pm we travel back to the Sognsvann car park by shared bus. We expect to be back in Oslo before 15:00.


Packing list:

Change of clothes and hygiene items

Sheet

Pillow

Duvet or sleeping bag

Your own dinner for Saturday

Breakfast food if you want something other than oatmeal


When registering, you choose your own sleeping place in the cabin. In the event of a large turnout, more sleeping options are opened up (barbecue hut, tent, hammock). The type of sleeping accommodation you have booked will be specified on your ticket.


NB! It is important that everyone who wants to join the cabin tour books through our website. We will check tickets (digital/paper) on all participants when boarding the bus.


Do you have any questions? Send an email to leder-friluft@osi.no


Hope to see many of you on the trip!


Regards,

The tour guides
Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra OSI Friluft